• Decrease font size
 • Default font      size
 • Increase font size
Cele Projektu euFAQT PDF Print E-mail

Greek Polish Romanian Hungarian Slovak Bulgarian Czech Turkish English

Cel główny

Głównym celem projektu euFAQT jest promocja zdrowszego, wolnego od dymu tytoniowego stylu życia wśród europejskich nastolatków oraz ich rodzin. Cele Projektu zorientowane są również na uzupełnienie polityki Unii Europejskiej poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie niepodejmowania palenia oraz sposobów zaprzestania (rzucenia) palenia papierosów.

Zamierzeniem Projektu jest kreowanie kultury prewencji palenia papierosów poprzez uświadamianie (promowanie) korzyści wynikających ze środowiska wolnego od dymu tytoniowego, zmianę zwyczajów w kierunku abstynencji tytoniowej oraz ułatwianie palaczom zaprzestania (rzucenia) palenia papierosów.

Głównymi odbiorcami działań edukacyjnych są młodzież i jej rodzina. Zatem, ich udział jest kluczowy w opracowaniu, wdrożeniu oraz ocenie planowanych innowacji. Uzyskane dane umożliwią transfer interwencji do różnych krajów - ukierunkowanej na zapobieganie palenia tytoniu oraz sposobów zaprzestania/rzucenia palenia papierosów.

 

Adolescents with thumbs up

 

Cele szczegółowe

 1. Opracowanie metodologii interwencji zorientowanej na zapobieganie paleniu tytoniu oraz sposoby zaprzestania palenia adresowanej do młodzieży i jej rodzin. Wstępne założenia interwencji zostaną opracowane na podstawie wniosków uzyskanych po krytycznej analizie literatury na temat dotychczas stosowanych metod zapobiegania i zaprzestania palenia papierosów. W założeniach interwencji zostaną również uwzględnione społeczno – ekonomiczne, kulturowe i generacyjne wyznaczniki palenia papierosów oraz sposobów zaprzestawania/rzucania palenia.
 2. Przeprowadzenie badań fokusowych w populacji celowej, tj. nastolatków, rodziców oraz nauczycieli w celu jakościowej weryfikacji epidemiologii palenia papierosów oraz jej uwarunkowań a także w celu zweryfikowania koncepcji interwencji - zakresu, metod oraz środków oddziaływania.
 3. Opracowanie interwencji edukacyjnej zorientowanej na rodzinę. Celem interwencji jest dostarczenie młodzieży i jej rodzinie wiedzy oraz umiejętności ukierunkowanych na zapobieganie i /lub zaprzestanie (rzucenie) palenia tytoniu.
 4. Wdrożenie i ocena interwencji w krajach partnerskich: GR, BG, SK, PL, RO, HU.
 5. Rozpowszechnianie wyników strategii edukacyjnej/informacyjnej w różnych środowiskach i organizacjach, wśród decydentów i polityków w celu zachęcenia innych krajów Europy - w tym szczególnie krajów śródziemnomorskich nie partycypujących w Projekcie.

 

 

 

 

 

 

Sponsors

EU flag

The euFAQT project has received funding from the European Union / DG Health and Consumer Protection. The European Commission and the Executive Agency are not responsible for any use that may be made of the information contained on this website.

KEELPNO

The project was kindly supported by KEELPNO.

 

Prolepsis